Offre
Français

Všeobecné dodací podmínky

§ 1 Rozsah použití

(1) Společnost fiss Klaus Friedrich e.K. Hauptstraße 8, 73650 Winterbach (dále jen "fiss") poskytuje své dodávky a služby v obchodním styku podnikatelům se sídlem v Německu, právnickým osobám veřejného práva nebo zvláštním fondům veřejného práva výhradně na základě těchto všeobecných dodacích podmínek (dále jen "VOP"), pokud není v jednotlivých smlouvách dohodnuto jinak. Pokud se dále hovoří o plnění nebo službách, rozumí se tím veškeré dodávky a služby jakéhokoli druhu ze strany společnosti fiss zákazníkovi.

(2) Společnost fiss neposkytuje služby spotřebitelům ve smyslu § 13 BGB. V souvislosti se službami uvedenými v odstavci 1 se VOP vztahují také na všechny předsmluvní závazky, jakož i na všechny budoucí smlouvy, i když nejsou znovu výslovně sjednány.

(3) V případě, že si zákazník nepřeje VOP přijmout, musí o tom předem písemně informovat společnost fiss. Odchylné (nákupní) podmínky zákazníka nebo třetích osob jsou namítány. Obchodní podmínky zákazníka nebo třetích osob se tedy neuplatní ani v případě, že společnost fiss v jednotlivém případě nevznese samostatně námitku proti jejich platnosti nebo pokud společnost fiss odkáže na dopis, který obsahuje obchodní podmínky zákazníka nebo třetí osoby nebo na ně odkazuje.

§ 2 Definice

Pro účely těchto VOP se rozumí nebo jsou

  1. "Objednávka" je závazná nabídka zákazníka na uzavření smlouvy;
  2. "Individuální smlouva" smlouva uzavřená v individuálním případě na základě těchto VOP;
  3. "Kardinální závazek" je závazek podstatný pro smlouvu, jehož splnění je předpokladem řádného plnění individuální smlouvy a na jehož dodržení se zákazník může spolehnout a jehož nesplnění ohrožuje dosažení účelu smlouvy.

§ 3 Individuální smlouva

(1) Individuální smlouva, a tedy smluvní závazek na jednotlivé služby vzniká potvrzením objednávky ze strany společnosti fiss, konkludentním jednáním, zejména pokud společnost fiss začne poskytovat služby v souladu se smlouvou po objednávce, nebo tím, že zákazník přijme závaznou nabídku společnosti fiss. Popisy produktů a služeb společnosti fiss ještě nepředstavují závaznou nabídku.

(2) Objednávky jsou pro zákazníka závazné po dobu 14 dnů.

(3) Společnost fiss si vyhrazuje vlastnictví a autorská práva ke všem nabídkám a odhadům nákladů předloženým společností fiss, jakož i k výkresům, vyobrazením, kalkulacím, brožurám, katalogům, modelům, nástrojům a dalším dokumentům a pomůckám, které byly zákazníkovi poskytnuty. Zákazník nesmí tyto předměty jako takové nebo z hlediska obsahu zpřístupňovat třetím osobám, zveřejňovat je, používat je sám nebo prostřednictvím třetích osob nebo je reprodukovat bez výslovného souhlasu společnosti fiss. Na žádost společnosti fiss je zákazník povinen tyto předměty v plném rozsahu vrátit společnosti fiss a zničit všechny zhotovené kopie, pokud je již nepotřebuje v rámci běžného obchodního styku nebo jednání nevedou k uzavření smlouvy.

§ 4 Obsah služeb poskytovaných společností fiss

(1) Konkrétní obsah služeb poskytovaných společností fiss vyplývá z individuální smlouvy spolu s případnými dohodnutými změnami a doplňky smlouvy.

(2) Společnost fiss je oprávněna k drobným odchylkám od sjednaného poskytování služeb, pokud nesnižují kvalitu služeb a jsou pro zákazníka přiměřené.

(3) Popisy výrobků, vyobrazení, zkušební programy atd. jsou popisy vlastností a nepředstavují záruku vlastností. Aby byla záruka účinná, musí mít písemnou formu. Účinně ji může prohlásit pouze vlastník nebo obchodní vedení společnosti fiss. Jiní zaměstnanci společnosti fiss nejsou oprávněni záruky prohlašovat.

(4) Dokud jsou služby poskytované společností fiss pro zákazníka bezplatné, jsou služby poskytované společností fiss čistě dobrovolné a zákazník nemá vůči společnosti fiss žádné nároky na pokračování služeb. společnost fiss si vyhrazuje právo bezplatné služby kdykoli ukončit bez předchozího upozornění.

(5) společnost fiss může své služby poskytovat také prostřednictvím třetích stran.

§ 5 Ceny, dodatečné náklady

(1) Ceny dodávek a služeb společnosti fiss vyplývají z individuální smlouvy spolu s případnými dohodnutými změnami a doplňky smlouvy. V případě neexistence individuální smlouvy se ceny odvíjejí od aktuálního ceníku platného v době sjednání poskytování příslušné služby, který si lze u společnosti fiss kdykoli vyžádat.

(2) Uvedené ceny nezahrnují náklady na pojištění, balení, dopravu, nakládku a vykládku, případné daně, poplatky a cla, které mohou vzniknout při přeshraničním pohybu zboží a služeb, vedlejší náklady na peněžní transakce a případně příslušnou zákonnou daň z přidané hodnoty.

§ 6 Platba a neplnění závazků

(1) Není-li dohodnuto jinak, jsou faktury společnosti fiss splatné bez odpočtu ihned po obdržení faktury a dodání zboží. V případě přípustné částečné dodávky může být tato fakturována ihned.

(2) Pokud byla sjednána platba předem, bude služba společností fiss poskytnuta až po obdržení platby.

(3) Pokud zákazník nezaplatí v termínu splatnosti, bude mu ode dne splatnosti účtován úrok z prodlení ve výši 5 % p. a.; v případě prodlení si vyhrazujeme právo požadovat vyšší úrok a další náhradu škody.

(4) Pokud je zákazník v prodlení, bude mu účtován úrok v zákonné výši od příslušného okamžiku. fiss si vyhrazuje právo požadovat vyšší náhradu škody z prodlení.

(5) Společnost fiss je oprávněna započíst platby nejprve na starší dluhy zákazníka, a to i přes opačné ustanovení zákazníka, a bude zákazníka informovat o druhu provedeného započtení. Pokud již vznikly náklady a úroky, je společnost fiss oprávněna započíst platbu nejprve na náklady, poté na úroky a nakonec na hlavní pohledávku.

(6) Platba se považuje za provedenou teprve tehdy, když společnost fiss může s částkou disponovat.

(7) Pokud se společnost fiss dozví o okolnostech, které objektivně zpochybňují úvěruschopnost zákazníka, zejména pokud zákazník zastaví platby nebo pokud je inkaso vráceno pro nedostatečné krytí, je společnost fiss oprávněna požadovat splatnost celého zbývajícího dluhu. společnost fiss je v tomto případě rovněž oprávněna požadovat zálohy nebo poskytnutí jistoty.

§ 7 Lhůty, termíny a překážky plnění

(1) Termíny nebo lhůty dodání a plnění mohou být sjednány jako závazné nebo nezávazné. Mají-li být závazné, musí mít pro svou účinnost písemnou formu. Pokud byla sjednána přeprava, dodací lhůty a termíny plnění se vztahují k okamžiku předání přepravci, dopravci nebo jiné třetí osobě pověřené přepravou.

(2) Společnost fiss neodpovídá za nemožnost dodání nebo zpoždění plnění v důsledku vyšší moci nebo jiných událostí, které nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy - mezi ně patří zejména provozní poruchy jakéhokoli druhu, potíže při obstarávání materiálu nebo energií, zpoždění dopravy, stávky, zákonné výluky, úřední příkazy nebo nedodání, nesprávné dodání nebo opožděné dodání ze strany dodavatelů, a to i v případě, že k nim dojde u dodavatelů společnosti fiss nebo jejich subdodavatelů - za což společnost fiss neodpovídá. Společnost fiss bude zákazníka o takové nemožnosti dodávky nebo opožděném plnění neprodleně informovat.

(3) Pokud události ve smyslu odstavce 2 podstatně ztíží nebo znemožní společnosti fiss dodávku nebo plnění a tato překážka a překážka nemá pouze dočasné trvání, je společnost fiss oprávněna od příslušné individuální smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět. Pokud takové události vedou k dočasně trvajícím překážkám, prodlužují se termíny dodání nebo poskytnutí služeb nebo se termíny dodání nebo poskytnutí služeb posouvají o dobu trvání překážky plus přiměřenou počáteční dobu. Trvá-li překážka déle než dva měsíce, je zákazník oprávněn od nesplněné části odstoupit nebo příslušnou individuální smlouvu vypovědět po stanovení přiměřené dodatečné lhůty s pohrůžkou odmítnutí.

(4) Odstavec 3 věta druhá se použije obdobně, pokud zákazník neposkytuje součinnost v rozporu se smlouvou, např. neposkytuje informace, neposkytuje dodávku nebo je zákazník v prodlení s platbou. Právo zákazníka odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět je však v těchto případech vyloučeno.

(5) Pokud se smluvní strany následně dohodnou na dalších nebo dodatečných službách, které mají vliv na dohodnuté lhůty, tyto lhůty se prodlouží o přiměřenou dobu.

(6) Práva zákazníka podle § 15 (Odpovědnost fiss) a zákonná práva fiss, zejména v případě vyloučení povinnosti plnit (např. z důvodu nemožnosti nebo nepřiměřenosti plnění a/nebo následného plnění), zůstávají nedotčena.

§ 8 Upomínka a stanovení dodatečné lhůty zákazníkem

(1) Ukončení další výměny služeb v důsledku problémů s plněním (např. v případě odstoupení od smlouvy, výpovědi z dobrých důvodů nebo náhrady škody namísto plnění), jakož i snížení sjednané odměny ze strany zákazníka musí být vždy ohroženo uvedením důvodu a stanovením přiměřené dodatečné lhůty k nápravě. Teprve po bezvýsledném uplynutí lhůty může výpověď nebo snížení nabýt účinnosti. V případech uvedených v § 323 odst. 2 BGB lze od stanovení lhůty upustit.

(2) Veškerá prohlášení zákazníka v této souvislosti, zejména upomínky a prodloužení lhůty, musí mít písemnou formu, aby byla účinná. Dodatečná lhůta musí být přiměřená. Lhůta stanovená zákazníkem kratší než dva týdny je přiměřená pouze v případě zvláštní naléhavosti.

§ 9 Započtení, zadržení a postoupení pohledávky

(1) Zákazník je oprávněn k započtení a zadržení pouze tehdy, pokud byly splatné protipohledávky právoplatně zjištěny, jsou nesporné nebo jsou připraveny k rozhodnutí. Zákazník je však bez dalších předpokladů z věty první

a) oprávněn k započtení také tehdy, pokud chce započíst pohledávku vůči pohledávce fiss, která je ve vzájemném vztahu k pohledávce zákazníka (např. započtení pohledávky na náhradu škody z důvodu nesplnění nebo prodlení proti pohledávce na zaplacení dlužné odměny),

b) má rovněž právo na zádržné, pokud je zádržné právo uplatněno z důvodu protipohledávky z téhož smluvního vztahu.

(2) S výjimkou oblasti § 354a obchodního zákoníku může zákazník postoupit své pohledávky vůči společnosti fiss třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti fiss.

§ 10 Dodání, přechod rizika, úhrada nákladů, částečné dodání

(1) Pokud není dohodnuto jinak, jsou všechny dodávky prováděny na riziko a náklady zákazníka. Další podrobnosti o dodávce, např. určení místa dodání a sjednání INCOTERMS, upravuje individuální smlouva.

(2) Společnost fiss je oprávněna provádět dílčí dodávky, pokud je dílčí dodávka pro zákazníka využitelná v rámci smluvně stanoveného účelu, je zajištěno dodání zbývajících objednaných služeb a zákazníkovi v důsledku toho nevzniknou žádné významné dodatečné výdaje nebo dodatečné náklady (pokud se společnost fiss nedohodne, že tyto náklady ponese).

§ 11 Výhrada vlastnictví

(1) Až do splnění všech pohledávek z obchodního vztahu (včetně všech pohledávek ze zůstatku z běžného účetního vztahu omezeného na tento obchodní vztah), na které má společnost fiss vůči zákazníkovi nárok z jakéhokoli právního důvodu, se společnosti fiss poskytují tyto jistoty.

(2) Dodané zboží zůstává ve vlastnictví společnosti fiss až do úplného zaplacení všech zajištěných pohledávek. Zboží, jakož i zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, které nastupuje podle následujících ustanovení, se dále označuje jako "zboží s výhradou vlastnického práva". Pokud se v následujícím textu hovoří o hodnotě zboží nebo položky, rozumí se tím fakturovaná hodnota, v případě neexistence faktury ceníková cena a v případě neexistence ceníkové ceny opět objektivní hodnota.

(3) Zákazník skladuje vyhrazené zboží bezplatně a s péčí řádného hospodáře pro fiss. Je povinen rezervované zboží řádně pojistit a na požádání předložit společnosti fiss doklad o tomto pojištění.

(4) Zákazník je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví zpracovávat v běžném obchodním styku a kombinovat a mísit je s jinými věcmi včetně nemovitostí (dále také souhrnně "zpracování" nebo "zpracování") a prodávat je, dokud nenastane případ realizace (odstavec 11). Zástavy a zajišťovací převody vlastnického práva nejsou přípustné.

(5) Pokud je vyhrazené zboží zpracováno zákazníkem, je dohodnuto, že zpracování je provedeno jménem a na účet společnosti fiss jako výrobce a že společnost fiss přímo nabývá vlastnické právo nebo - pokud je zpracování provedeno z materiálů více vlastníků nebo je hodnota zpracované věci vyšší než hodnota vyhrazeného zboží - spoluvlastnické právo (podílové vlastnictví) k nově vytvořené věci v poměru hodnoty vyhrazeného zboží k hodnotě nově vytvořené věci. V případě, že by k takovému nabytí vlastnictví ve prospěch společnosti fiss nedošlo a nově vytvořená věc je věcí movitou, převádí zákazník již nyní své budoucí vlastnictví nebo spoluvlastnictví k nově vytvořené věci v poměru uvedeném ve větě první na společnost fiss jako jistotu.

(6) V případě dalšího prodeje vyhrazené věci zákazník již nyní převádí na společnost fiss jako zajištění vzniklou pohledávku za kupujícím - v případě spoluvlastnictví společnosti fiss k vyhrazené věci však pouze poměrně podle spoluvlastnického podílu. Totéž platí i pro jiné pohledávky, které nastupují na místo vyhrazeného zboží nebo jinak vznikají v souvislosti s vyhrazeným zbožím, jako jsou pojistné nároky nebo nároky z deliktu v případě ztráty nebo zničení.

(7) Pokud zákazník zpracovává zboží s výhradou vlastnictví pro svého zákazníka ("koncového zákazníka"), postupuje již nyní svou pohledávku, na kterou má nárok jako na odměnu za dodání a zpracování, společnosti fiss z titulu zajištění - avšak pouze poměrně podle spoluvlastnického podílu společnosti fiss. Pokud je zboží, které je předmětem výhrady vlastnického práva, kombinováno s nemovitostí, stanoví se výše postoupené pohledávky poměrně podle poměru hodnoty zboží, které je předmětem výhrady vlastnického práva, dodaného společností fiss k ostatním kombinovaným movitým věcem.

(8) Až do odvolání je zákazník oprávněn vymáhat pohledávky postoupené podle odstavců 6 a 7. Zákazník neprodleně přeposílá společnosti fiss platby provedené na postoupené pohledávky až do výše zajištěné pohledávky. V případě závažných důvodů, zejména prodlení s platbami, zastavení plateb nebo oprávněných indicií o předlužení nebo hrozící platební neschopnosti zákazníka, je společnost fiss oprávněna zákazníkovi oprávnění k vymáhání pohledávek zrušit. společnost fiss je rovněž oprávněna po předchozím upozornění a dodržení přiměřené lhůty k zaplacení a jejím bezvýsledném uplynutí zveřejnit postoupení pohledávek z titulu zajištění, realizovat postoupené pohledávky a požadovat zveřejnění postoupení pohledávek z titulu zajištění ze strany zákazníka konečným zákazníkům. V případě existence důležitého důvodu podle věty třetí nebo marného uplynutí lhůty podle věty čtvrté je zákazník povinen poskytnout společnosti fiss informace potřebné k uplatnění svých práv vůči konečnému zákazníkovi a předat jí potřebné doklady.

(9) Pokud třetí osoby získají přístup ke zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zejména prostřednictvím zabavení, zákazník je neprodleně informuje o vlastnictví společnosti fiss a informuje o tom společnost fiss, aby mohla uplatnit svá vlastnická práva. Pokud třetí strana není schopna uhradit společnosti fiss soudní nebo mimosoudní náklady, které jí v této souvislosti vznikly, je za ně vůči společnosti fiss odpovědný zákazník.

(10) Společnost fiss uvolní zboží s výhradou vlastnictví, jakož i věci nebo pohledávky, které je nahrazují, pokud jejich hodnota převyšuje výši zajištěných pohledávek o více než 10 %. Výběr věcí, které mají být následně vydány, je na společnosti fiss.

(11) Odstoupí-li společnost fiss od smlouvy v případě chování zákazníka v rozporu se smlouvou - zejména v případě prodlení s platbou - (realizační událost), je společnost fiss oprávněna požadovat vrácení vyhrazeného zboží.

§ 12 Povinnost přezkoumat a oznámit vady

(1) Zákazník je povinen prohlédnout zboží ihned po dodání, a pokud se projeví vada, neprodleně nás o tom písemně informovat a uvést přesný popis příznaků vady, pokud je to v běžném obchodním styku možné. Zjevné vady musí být v každém případě písemně oznámeny do 5 pracovních dnů od dodání a vady, které nejsou při prohlídce zjevné, musí být oznámeny ve stejné lhůtě od zjištění. Zákazník je povinen před zahájením provozního používání každou základní funkci důkladně vyzkoušet.

(2) Odstavec 1 se vztahuje i na následné dodávky, které zákazník obdržel v rámci odpovědnosti za vady.

(3) Neoznámí-li to zákazník, považuje se zboží za schválené, ledaže vada nebyla při kontrole rozpoznatelná.

(4) Pokud se taková vada projeví až po dodání, musí být oznámení učiněno bezprostředně po jejím zjištění; jinak se zboží považuje za schválené i s ohledem na tuto vadu.

(5) Pokud společnost fiss vadu podvodně zatajila nebo převzala záruku za jakost plnění, nemůže se dovolávat výše uvedených ustanovení.

§ 13 Věcné vady

(1) Zboží má sjednanou jakost popsanou v jednotlivé smlouvě, je vhodné pro smluvně předpokládané, jinak obvyklé použití a má jakost obvyklou pro zboží tohoto druhu.

(2)Nároky z vad materiálu jsou vyloučeny zejména v případě

a) v případě kupní smlouvy na dodávku použitého zboží;

b) dodávek a služeb fiss, za které zákazník nedluží žádnou odměnu, zejména školení a instruktáže;

c) pouze nepodstatné odchylky od sjednané kvality a pouze nepodstatné zhoršení použitelnosti;

d) zhoršení spočívající v tom, že zákazník nebo jím pověřená třetí osoba zboží nesprávně skladovali, přepravovali, instalovali, provozovali nebo používali, provedli na zboží změny nebo úpravy, vyměnili díly nebo použili spotřební materiál, který neodpovídá původním specifikacím, pokud to není zaviněno společností fiss;

e) porušení smluvní povinnosti přezkoumat nebo oznámit vady v souladu s § 12;

f) porušení zákonné povinnosti prohlédnout nebo oznámit vady podle §§ 377 a 381 obchodního zákoníku;

g) vady, o kterých zákazník věděl v době uzavření smlouvy; pokud vada zůstala zákazníkovi neznámá v důsledku hrubé nedbalosti, může zákazník uplatnit práva z této vady pouze tehdy, pokud společnost fiss vadu podvodně zatajila nebo převzala záruku za jakost věci;

h) dodávky nebo služby v zahraničí, jakož i v případě, že je zboží určeno k dalšímu prodeji nebo použití na území mimo Spolkovou republiku Německo, pokud zboží porušuje technické normy, právní nebo jiné svrchované předpisy, které platí v zemi zákazníka nebo na jiném území mimo Spolkovou republiku Německo, na kterém má být zboží dále prodáno nebo použito, a které společnost fiss neznala ani znát neměla; společnost fiss není povinna zkoumat zvláštnosti zahraničního práva.

(3) Zákazník je povinen podporovat společnost fiss při analýze chyb a odstraňování vad tím, že konkrétně popíše vzniklé problémy, bude společnost fiss vyčerpávajícím způsobem informovat a poskytne jí čas a možnost potřebnou k odstranění vad.

(4) Vada bude odstraněna dle uvážení společnosti fiss odstraněním vady na místě nebo v obchodních prostorách společnosti fiss nebo dodáním zboží, které vadu nemá. Kvůli vadě je třeba akceptovat nejméně tři pokusy o odstranění vady.

(5) Za účelem přezkoumání vadnosti zboží může společnost fiss podle svého uvážení

a) zboží nebo část zboží je zasláno společnosti fiss k opravě a následnému vrácení; je třeba upustit od bezplatné nebo nedostatečně frankované přepravy, bezplatné nebo nedostatečně frankované zásilky nebudou společností fiss přijaty;

b) servisní technik společnosti fiss provede opravu na místě u zákazníka po předchozí konzultaci se zákazníkem.

(6) Náklady nezbytné pro účely kontroly a následného provedení, zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál a případně náklady na stěhování a instalaci, nese nebo uhradí společnost fiss v souladu se zákonnými předpisy, pokud se skutečně jedná o závadu. To neplatí, pokud se náklady zvýší z důvodu umístění zboží na jiném místě, než je místo zamýšleného použití. Pokud nelze vadu oznámenou zákazníkem zjistit nebo pokud společnost fiss neodpovídá za funkční poruchu, zejména podle odst. 2 písm. d), nese zákazník náklady společnosti fiss podle sjednaných nebo obvyklých cen, ledaže nedostatek vady nebyl pro kupujícího rozpoznatelný.

(7) V případě vad předmětů jiných výrobců dodaných společností fiss, které společnost fiss nemůže z licenčních nebo věcných důvodů odstranit, uplatní společnost fiss podle svého uvážení nároky z vad u svého dodavatele nebo je postoupí zákazníkovi. Nároky z vad podle tohoto § 13 vůči společnosti fiss existují v případě postoupení nároků z vad na zákazníka pouze v případě, že právní uplatnění výše uvedených nároků vůči dodavateli společnosti fiss bylo neúspěšné, aniž by za to zákazník nesl odpovědnost, nebo je marné, např. z důvodu platební neschopnosti. Po dobu trvání soudního sporu se promlčecí lhůta příslušných nároků zákazníka z vad vůči společnosti fiss staví. společnost fiss uhradí zákazníkovi náklady soudního sporu, které jsou hrazeny podle zákonů o nákladech řízení, pokud je zákazník a jeho právní zástupci mohli za daných okolností považovat za nezbytné a nelze je vymáhat po dodavateli společnosti fiss.

(8) Vyloučení a omezení práv zákazníka podle tohoto § 13 neplatí, pokud společnost fiss jednala podvodně nebo převzala záruku za jakost věci.

(9) Rozsah a výše odpovědnosti za škodu a náhrady marných nákladů v důsledku vady, za kterou odpovídá společnost fiss, se řídí § 15 (Odpovědnost společnosti fiss).

§ 14 Právní vady

(1) Společnost fiss ručí za to, že zboží není předmětem práv třetích osob ve Spolkové republice Německo. fiss je povinna pro území Spolkové republiky Německo kontrolovat pouze konfliktní práva průmyslového vlastnictví nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

(2) V případě dodávky do zahraničí a v případě, že je zboží určeno k dalšímu prodeji nebo použití na území mimo Spolkovou republiku Německo, existuje vada vlastnictví z důvodu kolidujícího práva průmyslového vlastnictví nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob pouze tehdy, pokud o tom společnost fiss věděla nebo měla vědět v době uzavření smlouvy.

(3) V případě právních vad poskytuje společnost fiss záruku v tom smyslu, že podle uvážení společnosti fiss zboží upraví nebo vymění tak, aby již nedocházelo k porušování práv třetích osob, ale zboží nadále plnilo smluvně dohodnuté funkce, nebo zákazníkovi poskytne právo na užívání uzavřením licenční smlouvy.

(4) Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnost fiss, pokud třetí osoby uplatní ke zboží majetková práva (např. autorská práva, práva k ochranné známce nebo patentová práva). Zákazník zmocňuje společnost fiss, aby vedla spor s třetí osobou sama. Pokud společnost fiss využije tohoto zmocnění, nesmí zákazník bez souhlasu společnosti fiss uznat nároky třetí osoby z vlastní iniciativy. společnost fiss se pak bude nárokům třetí osoby bránit na vlastní náklady a nahradí zákazníkovi veškeré nezbytné náklady spojené s obranou proti těmto nárokům, pokud nejsou založeny na jednání zákazníka, kterým porušil své povinnosti (např. použití zboží v rozporu se smlouvou).

(5) Ustanovení § 13 odst. 2 písm. e) a f), jakož i odstavce 6, 7, 8 a 9 se použijí obdobně.

§ 15 Odpovědnost fiss

(1) Odpovědnost společnosti fiss za škodu je bez ohledu na právní důvody (např. nemožnost, prodlení, vadné nebo nesprávné dodání nebo plnění, porušení smlouvy a delikt) omezena podle tohoto § 15 (Odpovědnost společnosti fiss), pokud odpovědnost předpokládá zavinění společnosti fiss.

(2) Odpovědnost společnosti fiss za prostou nedbalost je vyloučena, pokud nedošlo k porušení kardinální povinnosti. V případě porušení takové kardinální povinnosti je odpovědnost společnosti fiss za prostou nedbalost omezena na škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a typické pro danou smlouvu. společnost fiss však odpovídá za prostou nedbalost maximálně do výše limitů odpovědnosti sjednaných v individuální smlouvě.

(3) V případě hrubé nedbalosti je odpovědnost společnosti fiss omezena na škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a typické pro danou smlouvu.

(4) Pokud se porušení povinnosti ze strany společnosti fiss týká dodávek a služeb, které společnost fiss poskytuje zákazníkovi dobrovolně a bezplatně (např. v rámci daru, zápůjčky nebo bezplatné obchodní služby, jakož i v případě čistých laskavostí), je odpovědnost za prostou nedbalost vyloučena jako celek. Pokud společnost fiss poskytuje technické informace nebo rady po uzavření smlouvy a tyto informace nebo rady nejsou součástí smluvně dohodnutého rozsahu služeb, které je společnost fiss povinna poskytnout, děje se tak bezplatně a s vyloučením odpovědnosti za nepravdivé informace nebo rady z nedbalosti.

(5) Vyloučení a omezení odpovědnosti podle tohoto § 15 (Odpovědnost společnosti fiss) se přiměřeně použijí i na nároky na náhradu marně vynaložených nákladů.

(6) Vyloučení a omezení odpovědnosti podle tohoto § 15 (Odpovědnost společnosti fiss) platí ve stejném rozsahu ve prospěch orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců a jiných zástupců společnosti fiss. Stejně tak platí v případě vadné dodávky nebo služby i ve prospěch těch dodavatelů, od nichž společnost fiss vadnou dodávku nebo službu zcela nebo zčásti získala.

(7) Omezení uvedená v tomto § 15 (Odpovědnost společnosti fiss) se nevztahují na odpovědnost společnosti fiss z důvodu úmyslného jednání, z důvodu újmy na životě, těle nebo zdraví, v případech podvodného úmyslu, v případě převzetí záruky nebo v případě nároků podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

§ 16 Promlčení

(1) Promlčecí doba činí

a) u nároků z podstatných vad nebo z vad právního titulu na vrácení odměny z odstoupení od smlouvy nebo z jejího zkrácení jeden rok od podání účinného prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o jejím zkrácení; odstoupení od smlouvy nebo její zkrácení je účinné, jen je-li prohlášeno ve lhůtě podle písmene b) u podstatných vad nebo ve lhůtě podle písmene c) u vad právního titulu;

b) jeden rok v případě nároků z věcných vad, které nejsou předmětem vrácení odměny z odstoupení nebo snížení;

c) dva roky v případě nároků z věcných vad, jejichž předmětem není vrácení odměny z odstoupení od smlouvy nebo zkrácení; spočívá-li však věcná vada ve výlučném právu třetí osoby, na jehož základě může třetí osoba požadovat vydání nebo zničení věci předané zákazníkovi, uplatní se zákonná promlčecí lhůta;

d) dva roky v případě nároků na vrácení odměny, náhradu škody nebo náhradu marně vynaložených nákladů, které se nezakládají na věcných vadách nebo vadách vlastnictví.

(2) S výhradou odchylného individuálního smluvního ujednání začíná promlčecí lhůta v případech odstavce 1 písm. b) a c) běžet podle zákonných ustanovení, zejména podle platného zákona o odpovědnosti za vady, v případě písm. d) od okamžiku, kdy se zákazník dozvěděl o okolnostech, které vedly ke vzniku nároku, nebo se o nich dozvědět měl, nebýt hrubé nedbalosti.

(3) Promlčecí lhůta začíná běžet nejpozději po uplynutí maximálních lhůt stanovených v § 199 BGB.

(4) Bez ohledu na výše uvedené se použijí zákonná ustanovení o promlčení

a) v případě nároků na náhradu škody a náhradu marných výdajů vzniklých z hrubé nedbalosti a v případech uvedených v § 15 odst. 7,

b) v případě nároků z vady v případech uvedených v § 438 odst. 1 č. 2 BGB,

c) v případě nároků na náhradu nákladů po ukončení nájemní smlouvy, jakož i

d) u všech nároků jiných než uvedených v odstavci 1.

§ 17 Důvěrnost, smluvní pokuta za porušení důvěrnosti, ochrana údajů

(1) Klient se zavazuje zacházet se všemi důvěrnými informacemi jako s přísně důvěrnými a používat je pouze pro účely realizace jednotlivé smlouvy.

(2) Důvěrnými informacemi jsou veškeré informace z obchodního vztahu, které mají být podle výslovného přání fiss a/nebo podle okolností jednotlivého případu utajeny.

(3) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje nebo se již nevztahuje na informace, které jsou prokazatelně

a) byly známé nebo obecně dostupné veřejnosti před zveřejněním nebo se staly známými nebo obecně dostupnými veřejnosti po zveřejnění bez účasti nebo zavinění zákazníka, nebo,

b) byly zákazníkovi známy již před oznámením nebo mu byly sděleny následně třetí osobou bez porušení povinnosti mlčenlivosti,

c) byly vyvinuty zákazníkem nezávisle na sdělení,

d) musí být sděleny z důvodu závazného úředního nebo soudního příkazu nebo závazných právních předpisů, přičemž postačí, že zákazník mohl takovou povinnost sdělení po pečlivém prozkoumání důvodně předpokládat; zákazník musí společnost fiss. o vynuceném sdělení předem informovat, pokud je to zákonné, a omezit sdělení na nezbytně nutnou míru.

(5) Výše uvedená ustanovení o důvěrnosti zůstávají ukončením smlouvy nedotčena a platí po neomezenou dobu. Další zákonné povinnosti zachovávat důvěrnost zůstávají nedotčeny.

(6) Zákazník je povinen dodržovat aktuálně platné předpisy o ochraně osobních údajů.

§ 18 Sdělení a prohlášení

(1) S výhradou odchylné úpravy je textová forma podle § 126b BGB (např. e-mail a fax) dostatečná, ale i nezbytná pro účinnost prohlášení a oznámení, která zahrnují běžné plnění smlouvy. Prohlášení, která mění, ukončují nebo jinak restrukturalizují smluvní vztah (např. výpovědi) nebo u nichž to tyto VOP nebo zákon výslovně stanoví, však musí mít písemnou formu (§ 126 BGB), přičemž k dodržení lhůty postačí předání prostřednictvím telekomunikačních prostředků, pokud příjemce obdrží originál písemného prohlášení co nejdříve. Požadavek písemné formy podle věty druhé se vztahuje i na dohodu o upuštění od požadavku písemné formy.

(2) Má se za to, že e-mail pochází od druhé strany, pokud není prokázán opak, pokud e-mail obsahuje jméno a e-mailovou adresu odesílatele a ztvárnění jména odesílatele jako závěr zprávy.

§ 19 Závěrečná ustanovení

(1) Tyto VOP, jakož i všechny jednotlivé smlouvy uzavřené na základě jejich zahrnutí, podléhají výhradně právu Spolkové republiky Německo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena; kogentní ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (zejména čl. 12, čl. 28 a čl. 89 a násl. CISG) zůstávají nedotčena.

(2) Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva nebo nemá obecnou soudní příslušnost ve Spolkové republice Německo, je výlučným soudem pro všechny spory v souvislosti s jednotlivými smlouvami uzavřenými se zahrnutím těchto VOP sídlo společnosti fiss. Kromě toho platí pro právní jednání společnosti fiss vůči zákazníkovi jakékoli jiné zákonné místo příslušnosti. Závazná zákonná ustanovení o výlučné soudní příslušnosti zůstávají tímto nařízením nedotčena.

(3) Je-li zákazníkem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva, je místem plnění sídlo společnosti fiss, není-li v jednotlivé smlouvě uvedeno jinak.

(4) Pokud individuální smlouva uzavřená se zákazníkem na základě těchto VOP obsahuje mezery, mají se za to, že k vyplnění těchto mezer byla sjednána ta právně účinná ustanovení, která by strany sjednaly v souladu s hospodářskými cíli individuální smlouvy, kdyby o mezeře věděly.